Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pokis.polanow.pl Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu dopuszczalnych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

1.   Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

2.   Brak mapy serwisu.

3.   Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

4.   W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. 

5.   Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

6.   Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01.02.2019r.nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

7.   „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony spełniają wymagania wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis został zaprojektowany tak aby ułatwić przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Czcionki są duże a kontrast jest zgodny z wytycznymi. Żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Czytelny interface

·        Brak elementów ruchomych i animowanych o jaskrawej kolorystyce minimalizujących ryzyko ataku u osób z padaczką.

·        Head, body, footer  każda strona posiada wszystkie podstawowe elementy charakterystyczne dla strony internetowej (logo z lewej strony, menu nawigacyjne, stopka). Dzięki tym elementom  poruszanie się po stronie jest łatwiejsze.

·        Nawigacja na stronie Nawigacja nie jest zawiła.  Prezentuje logiczny i spójny obraz strony i jest  taka sama na każdej stronie serwisu. W poruszaniu się po stronie pomoga bread crumbsy, czyli okreslenie miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy (strony/podstrony).

·        Wyszukiwarka wewnętrzna  strona posiadał dobrze uwidocznioną wyszukiwarkę wewnętrzną.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie  zawsze umieszczane są na tej stronie internetowej.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Celina Adamska mail: c.adamska@pokis.polanow.pl

Kontaktować można się także:

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Polna 4, 76-010 Polanów
tel. 94 31 88 229
tel. kom. 519 195 841

pokis@polanow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

     ul. Polna 4
     76-010 Polanów

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 3 wejścia do budynku. Jedno wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, posiada drzwi o szerokości ok.130cm . Dwa pozostałe wejścia prowadzą po schodach. Budynek posiada  toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.


Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze  zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, piętro nie posiada takiego dostępu.

Sala widowiskowa

Sala widowiskowa znajduje się na parterze budynku. Do sali prowadzą drzwi 120 cm.  Na salę jest możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim.

 Galeria ”Pod Kasztanem”

Galeria znajduje się na parterze budynku, prowadzą do niej drzwi z Sali widowiskowej bez progu o szerokości 120 cm.  Do galerii  jest możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim.

Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej

Izba Pamięci znajduje się w prawym skrzydle budynku, prowadzą do niej dwa wejścia:

·        główne  wejście od zewnątrz nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

·        wejście od Sali widowiskowej przez Galerie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, posiada drzwi o szerokości 120 cm oraz próg o dopuszczalnej wysokości.

Pracownia Plastyczna

Pracownia plastyczna znajduje się w oddzielnym budynku. Wejście do pracowni posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm z progiem o dopuszczalnej wysokości.

Pracownia muzyczna

Pracownia muzyczna nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe

Na terenie placówki znajduje się parking z  miejscami parkingowymi, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do Ośrodka Kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

Polityka prywatności  |  © Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk