Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, uprzejmie  informujemy, iż: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, adres siedziby:  ul. Polna 4, 76-010 Polanów, wpisaną do Rejestru Gminy Polanów poz. nr 2, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 669-11-05-614, REGON: 330393248; e-mail: pokis@polanow.pl, www.pokis.polanow.pl.  zwany dalej Administratorem.

II. Państwa dane przetwarzane są w celu:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • wypełniania obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
 • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;
 • archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłoszonych reklamacji;
 • przesyłania odpowiedzi na zgłoszone uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje;
 • realizacji obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przekazywania sprawozdań z bieżącej działalności do właściwych organów administracji publicznej;
 • prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa.
 • profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
III. Dodatkowe informacje o danych osobowych.
W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy  o współpracy. W szczególności:
 1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • obsługujący nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
 2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
  • podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa,
  • podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
IV. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • usunięcia danych, jeśli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora przysługuje Państwu  prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa  danych osobowych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie na adres Administratora.

V. Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:    
 • okres jaki są świadczone usługi,
 • okres na jaki udzielona została zgoda.
 • okres przez który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania      danych przez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasze dane kontaktowe:

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4,  76-010 Polanów
tel. 94 318 82 29
e-mail: pokis@polanow.pl
Polityka prywatności  |  © Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk